02. SRPNJA 2024.
Predlažu li stručna vijeća/aktivi odluke o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika ravnatelju?

Tekst napisala: Ana Hinić, voditeljica Područnog ureda Split, Sindikat hrvatskih učitelja

Početkom srpnja, uoči organiziranja sjednica učiteljskih vijeća prije početka godišnjih odmora, u pojedinim školama se zaposlenici suočavaju s uputama poslodavca, dakle ravnatelja, prema kojima bi na stručnim vijećima/aktivima trebali za poslodavca, dakle ravnatelja, izraditi prijedlog tjednih radnih obveza učitelja tog aktiva za sljedeću školsku godinu. Navodno bi taj prijedlog trebao poslužiti ravnatelju kao temelj donošenja odluka o tjednim radnim obvezama učitelja, odnosno stručnih suradnika.

Prvenstveno je potrebno naglasiti kako je ključ uspješnog odgojno – obrazovnog procesa motiviran učitelj/stručni suradnik, pa je poslodavcu u interesu donositi odluke koje će biti poticajne i za učitelja/stručnog suradnika, kako bi se u konačnici osigurali optimalni temelji odgojno – obrazovnog procesa s učenikom u njegovom središtu.

Primjerice, prilikom odlučivanja o tome koga će ravnatelj zadužiti satima vođenja učeničke zadruge, poželjno je tim satima zadužiti upravo onog učitelja/stručnog suradnika koji je i sam motiviran za obavljanje tih poslova. Stoga su informacije ravnatelju o prijedlogu učitelja koji bi bio zainteresiran za obavljanje tih poslova – dragocjene.

Takve informacije ravnatelj može dobiti od zainteresiranog radnika u bilo kojem trenutku.

Člankom 124. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) propisana su stručna tijela škola, a to su učiteljsko vijeće i razredno vijeće u osnovnoškolskim ustanovama, kao i da se djelokrug rada tih vijeća te drugih stručnih tijela školske ustanove uređuje statutom.

U radu smo se susretali sa statutima školskih ustanova kojima je definiran način imenovanja voditelja stručnog vijeća.

Učitelji se kroz sudjelovanje u radu kako školskih, tako i županijskih/međužupanijskih stručnih vijeća pripremaju za aktivnosti vezane uz odgojno – obrazovni proces pripremajući aktivnosti koje će provoditi s učenicima kako bi oni postigli predviđene odgojno – obrazovne ishode predmetnih i međupredmetnih kurikuluma. Za razliku od županijskih stručnih vijeća koja čine učitelji istog nastavnog predmeta, odnosno stručni suradnici iste struke, stručna vijeća školskih ustanova mogu biti sastavljena od učitelja istog nastavnog predmeta, ali i od učitelja različitih nastavnih predmeta, ovisno o veličini škole, mogućnostima formiranja aktiva i  kurikulumima škola.

Kao što se na županijskim stručnim vijećima razmjenjuju informacije, iskustva i znanja vezana uz provođenje međupredmetnih, predmetnih kurikuluma i razmjenjuju iskustva vezana uz planiranje školskih kurikuluma, tako se na  stručnim vijećima osnovnoškolskih ustanova planiraju i provode aktivnosti vezane uz provođenje predmetnih, međupredmetnih i školskih kurikuluma.

Člankom 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  propisano je da je ravnatelj ne samo stručni, nego i poslovodni voditelj školske ustanove koji se, između ostalog, brine o sigurnosti i pravima radnika školske ustanove.

Člankom 9. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/14, 40/14, 103/14, 102/19) propisano je da ravnatelj donosi odluku o radnim obvezama svakom učitelju i stručnom suradniku do 7. listopada  tekuće godine.

Člankom 60. a stavkom 5. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23) propisano je da poslodavac mora najmanje tjedan dana unaprijed obavijestiti radnika o njegovu rasporedu ili promjeni njegova rasporeda radnog vremena ( osim u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima kad poslodavac izdaje pisani nalog za prekovremeni rad).

Velik broj učitelja i stručnih suradnika radi u dvije ili više škola. Zaduženja tih učitelja dužni su uskladiti upravo ravnatelji školskih ustanova u kojima ti zaposlenici rade (članak 13. stavak 9. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi).

Pravni propisi ne predviđaju mogućnost da stručno tijelo školske ustanove donosi odluke vezane uz organizacijske poslove, prava i obveze radnika, već je za to izričito nadležan poslodavac. Potrebno je naglasiti kako nepoznavanje svih prava i obveza koja proizlaze iz radnikovog radnog odnosa u slučaju donošenja odluka i prijedloga odluka može nanijeti veliku štetu radniku.

Stoga je odluku o tjednim radnim obvezama učitelja/stručnih suradnika, potrebi za zaposlenikom te prestanku potrebe za zaposlenikom, rasporedu radnog vremena i ostalim organizacijskim poslovima neophodno prepustiti onima kojima zakoni i ostali propisi nalažu donošenje takvih odluka, odnosno sudjelovanje u njihovom donošenju.