11. LIPNJA 2024.
Individualni informativni razgovori predmetnih učitelja i razrednika

Tekst napisala: Ana Hinić, voditeljica Područnog ureda Split, Sindikat hrvatskih učitelja

Suradnja učitelja i roditelja/staratelja je ključ funkcioniranja odgojno – obrazovnog sustava u središtu kojeg je učenik.

Individualni informativni razgovori koje organiziraju razrednici i predmetni učitelji, jedan su od brojnih oblika te suradnje.

Iako su vrijeme i način planiranja i organiziranja individualnih informativnih razgovora predmetnih učitelja i razrednika propisani, i to dosta detaljno, u praksi se u školama događa da se individualni informativni razgovori, pogotovo oni roditelja s predmetnim učiteljima, odvijaju mimo propisanih pravila, što uglavnom ne rezultira onim što je cilj ovih propisanih procesa, a to je razmjena informacija na dobrobit učenika.

Stoga u nastavku upućujem na propise u kojima se nalaze odgovori na pitanja:

  • Koja je razlika između individualnih informativnih razgovora predmetnih učitelja i individualnih informativnih razgovora razrednika?,
  • Zašto je potrebno najaviti predmetnom učitelju dolazak roditelja na individualni informativni razgovor?,
  • Je li propisano koje informacije razrednik pruža roditelju na individualnom informativnom razgovoru?,
  • Kada se individualni informativni razgovori, kako predmetnih učitelja tako i razrednika, ne održavaju?.

Člankom 12. stavkom 10. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019, 43/2020, 100/2021) propisano je:

Svi učitelji/nastavnici dužni su planirati termine za individualne informativne razgovore. Termini se javno objavljuju na mrežnim stranicama škole.“.

Člankom 9. stavkom 4. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014, 102/2019) propisano je:

„(4) Svakom učitelju i stručnom suradniku ravnatelj izdaje odluku o tjednom i godišnjem zaduženju i to na:

- poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima,

- ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada, izvršenja aktivnosti i poslova iz kurikuluma ili nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma, obaveze profesionalnog razvoja te drugih propisa,

- posebnim poslovima koji proizlaze iz ustroja rada škole i odredaba Zakona.“

Suradnja učitelja s roditeljima definirana je kao jedan od ostalih poslova u tjednima nastave i to kao redoviti tjedni ostali posao člankom 5. stavkom 1. podstavkom 1.1 a, alinejom 3.

U ostale poslove u tjednima nastave koji su redoviti tjedni poslovi se uz navedene ubrajaju još i :

  • pripremanje za neposredni odgojno – obrazovni rad s učenicima,
  • ispravke i analize pisanih radova učenika, suradnju sa stručnim suradnicima,
  • dežurstva,
  • briga o izvršavanju učeničkih obveza i drugih poslova po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma,

a uz to učitelj obavlja i godišnje poslove i ostale poslove tijekom školske godine.

Poslodavac zadužuje svim pojedinačnim ostalim poslovima iz podstavka 1.1.a i b i podstavka 1.2. učitelje predmetne nastave razmjerno ukupnoj količini ostalih poslova utvrđenih odlukom o tjednom i godišnjem zaduženju.

Člankom 4. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika definirano je vođenje razrednog odjela kao skup poslova od četiri sata tjedno od kojih su dva sata poslovi u neporednome odgojno – obrazovnome radu s učenicima, a dva sata ostali poslovi vođenja razrednog odjela.

Održavanje informacija za roditelje je definirano kao posao koji proizlazi iz naravi posla razrednika u okviru navedena četiri sata.

Člankom 15. stavkom 4. Pravilnika o tjednim radnim obvezama:

Razrednik je dužan jednom tjedno organizirati individualni informativni razgovor za roditelje na kojemu izvješćuje roditelja o postignutim razinama kompetencija ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda njegovoga djeteta kroz sve nastavne predmete, izostancima i vladanju.“.

Dakle, u školama razrednik organizira jednom tjedno individualni informativni razgovor za roditelje na kojem izvješćuje roditelja o informacijama koje su sastavni dio e-Dnevnika, a predmetni učitelji planiraju termine za individualne informativne razgovore.

Svrha individualnih informativnih razgovora predmetnog učitelja s roditeljima je pružanje informacija roditeljima, odnosno razmjena informacija s roditeljima. Roditelj na taj način ostvaruje pravo uvida u pisane i druge radove djeteta, a što je propisano čl. 14. st. 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika. Dakle, informacije koje predmetni učitelj pruža roditeljima ne nalaze se u e-Dnevniku, pa se predmetni učitelj treba pripremiti za dolazak roditelja, zbog čega je potrebno da ga razrednik obavijesti o toj potrebi.

Člankom 14. stavkom 7. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika propisano je da se u posljednja dva tjedna prije završetka nastavne godine ne organiziraju roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.