Uključimo se u javnu raspravu!

Pozivamo vas da se u što većem broju uključite u Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kako bismo na taj način upozorili na neprihvatljivost dosadašnjih rješenja nekih pitanja u tome Zakonu.

Kako u javnoj raspravi NIJE prijedlog izmjena i dopuna zakona koje je izradila Radna skupina u kojoj je radila i predsjednica Šprem, molimo Vas da se uključite i kao prilog raspravi zalijepite sljedeći tekst:

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Članak 107. mijenja se i glasi:

(1) Radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.

 (2) Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školskih ustanova, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana.

 (3) U natječaju se navode i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi.

 (4) Radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se s osobom koja ispunjava uvjete iz članka 105. ovog Zakona za zasnivanje radnog odnosa.

 (5) Potreba i prestanak potrebe za radnikom prijavljuje se uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 (6) Ured državne uprave odnosno Gradski ured vodi evidenciju o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena te ih u skladu s njihovom kvalifikacijom upućuje na zasnivanje radnog odnosa sa školskim ustanovama koje su prijavile odgovarajuću potrebu.

(7) Radnik koji je upisan u evidenciju iz stavka 6. ovog članka briše se iz evidencije ako zasnuje ili odbije zasnovati radni odnos u skladu s odredbom stavka 6. ovog članka najkasnije istekom otkaznog roka.

(8) Ravnatelj školske ustanove zasniva radni odnos bez prethodne suglasnosti školskog odbora s osobom koja je, u skladu s odredbom stavka 6. ovoga članka, iskazana organizacijskim, tehnološkim ili gospodarskim viškom.

(9) Ukoliko ravnatelj odbije primiti upućenu osobu, mora se o tome pisano očitovati. Očitovanje mora biti obrazloženo i potkrijepljeno objektivnim razlozima.

(10) O opravdanosti razloga za odbijanje odlučuje školski odbor većinom ukupnog broja članova. Ukoliko školski odbor donese odluku da razlozi za odbijanje nisu opravdani, sa upućenom osobom zasniva se radni odnos.

(11) U slučaju da školski odbor donese odluku da su razlozi odbijanja opravdani, isti o tome mora pisano obavijestiti ured državne uprave odnosno Gradski ured.

 (12) Školska ustanova može raspisati natječaj tek kada od ureda državne uprave odnosno Gradskog ureda iz stavka 11. ovog članka zaprimi obavijest da u evidenciji nema osoba koje ispunjavaju uvjete za rad.

(13) Ured državne uprave, odnosno Gradski ured, poslove iz stavka 6., 7. i 12. ovog članka obavlja na način i u suradnji s tijelom predviđenim kolektivnim ugovorom.

(14) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja:

 • na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana,
 • s osobom kojoj je ugovor o radu na neodređeno vrijeme otkazan zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i koja se nalazi u evidenciji ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda,
 • do punog radnog vremena, s radnikom koji u školskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme,
 • na temelju sporazuma školskih ustanova u kojima su radnici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ako žele zamijeniti mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja,
 • s osobom koja se zapošljava na radnom mjestu vjeroučitelja.

(15) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. ovog Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

Članak 114. dopunjuje se i glasi:

(1) O zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost školskog odbora, a samostalno kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana i u slučaju iz članka 107. stavka 8. ovoga Zakona.

Članak 151. dopunjuje se i glasi:

 • Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj školska ustanova:
 • ako nije donijela školski kurikulum i godišnji plan i program rada školske ustanove te ako isti nije u skladu s odredbama članka 28. ovog Zakona,
 • ako koristi udžbenike koji nisu odobreni sukladno posebnom zakonu (članak 56.),
 • ako izvodi nastavu bez rješenja o početku rada protivno odredbama članka 92. stavka 1. ovoga Zakona,
 • ako prihod ne upotrijebi za razvoj djelatnosti (članak 145.),
 • ako ne objavljuje natječaj sukladno odredbama članka 107. stavaka 1. do 4. i članka 127. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona
 • ako ne postupa sukladno s odredbama članka 107. stavka 5. te stavcima 8. do 10. ovoga Zakona
 • ako ne vodi dokumentaciju i evidenciju propisanu odredbama članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. i članka 140. stavka 1. ovoga Zakona,
 • ako u svojim prostorima organizira promidžbu koja nije u skladu s ciljevima i sadržajem obrazovanja protivno odredbi članka 59. ovoga Zakona,
 • ako se ne pridržava odluke o upisu iz članka 22. stavka 4. ovoga Zakona,
 • ako se ne pridržava elemenata i kriterija za izbor kandidata iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona,
 • ako podaci nisu upisani u evidenciju u roku iz članka 139., stavka 3. ovoga Zakona,
 • ako postupa protivno članku 106. ovoga Zakona.
 • Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u školskoj ustanovi novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna.

Javna rasprava nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6207

Postupak registracije u sudjelovanja u raspravi pogledajte ovdje:

 

Pregovori za TKU – jedanaesti sastanak

Danas, 13. studenoga 2017. godine, u Sindikalnom domu održan je  11. sastanak predstavnika Vlade i sindikata javnih službi radi sklapanja novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Isti je trebao biti održan u petak 10. studenoga, no, zbog izglasavanja povjerenja Vladi RH, sastanak je prebačen na današnji dan.

Glavna tema razgovora bilo je pitanje prijevoza.

Ni današnji razgovori nisu donijeli rješenje za goruća pitanja, a to su pitanje definicije organiziranog prijevoza, izbacivanje formulacije „povoljnije za poslodavca“, pitanje iznosa naknade troška prijevoza po kilometru i pitanje naknade stvarnog troška kao načelne smjernice.

I danas je bilo očito da članovima pregovaračkog odbora Vlade RH pokrivanje stvarnog troška nije nit vodilja, već je to načelo ekonomičnosti. Ministar Pavić istaknuo je kako se slaže s izračunom cijene prijevoza prometnog stručnjaka Marušića no da neće ulaziti u provjere i vlastita vještačenja jer bi to trajalo predugo, a za to nemamo vremena. Naglasio je da ono što preostaje jest ispregovarati iznos naknade troška po kilometru koji država može financirati. Pregovarački odbor Vlade RH ponudio je iznos od 90 lipa po kilometru što za sindikalnu stranu nije prihvatljiva ponuda.

Dogovoreno je da će se sljedeći sastanak održati u srijedu, 15. studenog 2017. godine, dok bi se posljednji  sastanak pregovaračkih odbora trebao održati u ponedjeljak, 20. studenog 2017. Na posljednji sastanak bit će pozvan i ministar financija Marić kako bi se razgovaralo o pitanju rasta osnovice, jer kako sada stojimo, sukladno smjernicama ekonomske i fiskalne politike, rast osnovice nije predviđen niti za 2018., niti za 2019. godinu.

Kreću pregovori za Granski kolektivni ugovor!

Na dnevni red današnje sjednice Vlade RH konačno je uvršteno i pokretanje postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Istovremeno je Vlada imenovala i svoje članove pregovaračkog odbora.

Pametna ploča o javnoj raspravi o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

U jučerašnjoj emisiji Pametna ploča Radio Sljemena o temi Javne rasprave o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi govorili su Sanja Šprem i Željko Stipić.
Emisiju možete poslušati ovdje:

Pregovori za TKU – deseti sastanak

7. studenoga održan je 10. krug pregovora za TKU. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić otvorio je sastanak te je odmah započet razgovor o pitanju prijevoza.

Riječ je preuzeo koordinator  Branimir Mihalinec komentirajući prijedlog pregovaračkog odbora Vlade RH koji se do sada nije promijenio na bolje, već na gore. Naime osim malih izmjena (zamjena pojma adrese stanovanja s pojmom prebivališta sukladno Zakonu o prebivalištu) koje niti neće zaživjeti ako se ne isprave ključni nedostaci, „maštovita“ je zamisao pregovaračkog odbora Vlade RH da se zaposlenicima koji putuju iznad 100 km od mjesta stanovanja do mjesta rada, ne plaća nikakva naknada nakon 100 km.

Od strane sindikata izrečena su četiri temeljna pitanja koja se trebaju pod hitno riješiti:

 1. Imaju li pravo na prijevoz oni koji su udaljeni 2 km od mjesta rada ili na to imaju pravo i oni koji su udaljeni 1 km, jer nije isto hodati do škole po zimi i po ljeti te s „vrećicama punih testova i domaćih zadaća za ispravljanje te materijalima za rad, koje nerijetko učitelji donose od svojih kuća“.
 2. Redefiniranje pojma organiziranog radnog vremena jer učitelji, nastavnici, liječnici, profesori i medicinske sestre nemaju „tipično radno vrijeme“, a pored svega škole i ambulante nalaze se nerijetko na izdvojenim područjima.
 3. Neorganizirani prijevoz – naknada stvarnih troškova
 4. Cijena prijevoza koja po sindikalnom izračun iznosi minimalno 1,34 kn po kilometru.

Naglašeno je također da se ovdje radi o naknadi troška, a ne nekom dodatku te se radi toga mora omogućiti pravedna cijena na kojoj se ne treba zarađivati, ali se nikako ne smije niti gubiti.

Nakon toga dogodila se burna prepirka jer su neki od članova pregovaračkog odbora Vlade RH začinili atmosferu s izjavama poput „nije intencija nadoknaditi stvaran trošak…moramo se voditi načelom ekonomičnosti….iznosi su zadani da bi se svaka situacija riješila bilo bi potrebno 300 članaka…“

Šlag na kolaču bila je izjava da radnici koji rade na udaljenosti više od 100 km od mjesta prebivališta ne bi trebali uopće prihvaćati takve poslove jer se nakon toliko duge vožnje zaposlenik jako umori i više nije sposoban za efektivan rad pa od njega poslodavac nema koristi…što znači da se zaposlenicima koji putuju više od 100 km odbija platiti ikakav trošak nakon 100 km.

Također je izražen stav da ukoliko npr. profesor radi 90% u Zagrebu, a 10%  radnog vremena u Splitu, to je njegov izbor pa se tih 10% ne bi trebalo plaćati.

Ujedno su napomenuli da treba poticati zdrav način života i pješačenje, no naglasili smo da je jedna stvar hodati u slobodno vrijeme a druga hodati po nevremenu i s radnim materijalima na posao.

Ovakve namjerne ili nenamjerne provokacije bile su gubitak vremena te je Mihalinec izjavio da se možemo prepirati do slijedeće godine dokazivanjem tko je u pravu, a  sindikalna strana neće se dati smesti pa bi trebali pokušati doći do bar nekih zajedničkih stavova.

Ono što je pregovarački odbor načelno prihvatio je prijedlog sindikata da se zaposlenicima s distrofijom i oboljenjima srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, s tjelesnim oštećenjima donjih ekstremiteta, paraplegijom, multiplom sklerozom, reumatoidnim artritisom te slijepe osobe imaju pravo na prijevoz bez obzira na udaljenost od mjesta stanovanja.

Nakon odbijanja pregovaračkog odbora Vlade RH da svoju argumentaciju o cijeni prijevoza iznese prometni stručnjak Marušić, jer, kako oni kažu, nećemo raspravljati o cijenama gume, sindikalna strana ipak je inzistirala da se iznese stručno mišljenje.

Tako je Marušić naglasio da je računao vožnju na posao, ne obiteljsku vožnju te najjeftinije troškove prijevoza (od guma na dalje…) te da taj trošak ne može ići ispod onog koje je dobio analizom, odnosno 1,34 kn po kilometru.

Predstavnici Vlade RH primili su na znanje analizu te je dogovoren novi sastanak pregovaračkog odbora za petak, 10. studenoga 2017. godine, u prostorijama Sindikalnog doma.

Nadamo se da ćemo tada napokon proći cijeli prijevoz te uskladiti stajališta, jer na dosadašnje prijedloge Vlade RH ni u kojem slučaju ne možemo pristati.

 

 

 

 

 

Vlada obmanjuje – plaće u 2018. ne rastu!

Nakon današnjih pregovora predsjednica Sanja Šprem dala je izjavu za RTL Danas:

“Pomaka u pregovorima nema. Iza nas je devet krugova pregovora i ništa nije dogovoreno, a pogotovo ne ono što je važno, a to je definiranje osnovica plaće u 2018. godini i definiranje članka prijevoza koji je isto sporan u kolektivnom ugovoru. Niti jedno od ta dva važna pitanja nisu riješena. 

Vlada RH zacrtala je proračun u narednoj godini i od toga ne odustaje te nema pomaka u pregovorima. Sindikat ima jasan stav kako treba rasti plaća u idućoj godini, a ne zamrzavati ju i, nažalost, tu nema kompromisa. Ne možemo biti suglasni da su pregovori ustvari preuzimanje onoga što Vlada nudi, a to je princip uzmi ili ostavi. Zamrzava se osnovica plaće ako povećanja nema! Znači da ostajemo na osnovici plaće koje je definirana u ovoj godini.

U štrajk će se ići u slučaju da se članstvo izjasni za nepotpisivanje Temeljnog kolektivnog ugovora. Tijela su danas donijela odluku da se ide s tekstom kolektivnog ugovora na referendum, a u slučaju nepotpisivanja kolektivnog ugovora morat će se krenuti u konkretne akcije odnosno štrajk”, poručila je Šprem. 

https://vijesti.rtl.hr/novosti/hrvatska/2742015/predsjednica-sindikata-hrvatskih-ucitelja-porucila-nema-pomaka-u-pregovorima-u-slucaju-nepotpisivanja-kolektivnog-ugovora-morat-ce-se-krenuti-u-strajk/

I Matica hrvatskih sindikata održala je konferenciju za medije na kojoj su se predsjednik Vilim Ribić i makroekonomist Sindikata znanosti Matija Kroflin osvrnuli na Državni proračun za 2018. godinu te poručili kako Vlada RH obmanjuje javnost izjavama o rastu plaća javnih i državnih službenika u idućoj godini.

Snimku konferencije pogledajte ovdje:

 

 

O Vladinom nacrtu proračuna za 2018. godinu

Vlada je danas na svojoj sjednici donijela nacrt prijedloga proračuna za sljedeću godinu. Analizu prihoda i rashoda donijela je Nova TV, a komentar vezan uz rast plaća i osnovice plaća u javnim službama dala je i danas predsjednica Sanja Šprem. I ovaj put je naglasila neprihvatljivost plana Vlade RH po kojem plaće u javnim službama ne bi uopće rasle te bi se zadržale u ovogodišnjim okvirima.

Nadamo se da će se i resorna ministrica Blaženka Divjak aktivnim angažmanom i podrškom sindikalnom zahtjevu za povećanjem osnovice plaće založiti da se njeno mišljenje da su NASTAVNICI ZASLUŽILI VEĆE PLAĆE i konkretizira. I to ne simboličkim rastom osnovice, već onim koji bi se konačno zaustavilo zaostajanje naših plaća.

Prilog (od 4,15 min) pogledajte OVDJE.

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/vece-mirovine-povlastenim-umirovljenicima-bivsim-saborskim-zastupnicima—494778.html

 

O najavi donošenja proračuna

Povodom najave sutrašnje sjednice Vlade RH na kojoj će se donijeti Nacrt prijedloga državnog proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu, predsjednica Sanja Šprem izjavila je za Dnevnik Nove TV da je očito da novaca ima s obzirom na nabavu borbenih zrakoplova i blindiranih automobila, ali je žalosno da opet za zaposlene u javnim službama nema novaca za povećanje plaće.

Sindikatima javnih službi neprihvatljiva je ponuda pregovarača iz Vlade RH po kojoj  nema povećanja plaće u 2018. godini što znači i daljnje zaostajanje plaća u idućoj godini.

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/na-vladi-proracun-za-2018-godinu-otkrivamo-tko-ce-dobiti-vise-novca—494630.html

Pregovori – osmi sastanak

Još jedan sastanak pregovaračkih odbora održan je 30. listopada 2017. godine u prostorijama Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Ministar Marko Pavić tada nas je sve obavijestio kako je sa sindikatima državnih službenika postignut dogovor te tako pregovarački odbor Vlade RH za nas ima isti prijedlog. Taj je prijedlog bio sljedeći:

 1. potpisivanje Temeljnog kolektivnog ugovora na godinu dana u kojem ne bi došlo do značajnijih izmjena već samo onih koje smo do sada uskladili (a tih je odredbi vrlo malo i ne donose nikakve značajnije promjene, osim usklađivanja s postojećim propisima)
 2. pregovaranje o osnovici plaće svake godine (drugim riječima, u mjesecu svibnju 2018. godine započinjanje pregovora za osnovicu plaće u 2019. godini)

Bilo je apsolutno neprihvatljivo pristati na ponudu Vlade RH kojom se najvažnija pitanja ne rješavaju i ne može se dopustiti da zbog nedostatka vremena sve ostane na postojećoj razini.

Sindikati javnih službi iskristalizirali su zajednički stav da ne pristaju na ovakvu ponudu i da žele nastaviti pregovarati.

Naši zahtjevi o kojima želimo odmah nastaviti pregovore (bez da se čeka mjesec svibanj 2018. godine) su: rješavanje pitanja prijevoza, nastavak pregovora o visini osnovice, vraćanje dodatka za vjernost službi 4, 8, 10%, božićnica i regres (s razlikom isplaćenog iznosa za člana i nečlana sindikata) te retroaktivna primjena kolektivnog ugovora od 1. studenog 2017. godine.

Pregovarači Vlade RH, iznijeli su stav kako o 4, 8, 10 % ne namjeravaju pregovarati jer smatraju da su ti zahtjevi ispunjeni kroz druge dodatke (makar ih državni službenici imaju) te odbijaju naš zahtjev o različitim  visinama božićnice i regresa za članove i nečlanove jer to smatraju  pozitivnom odnosno negativnom diskriminacijom (ovisno o tome na koga se odnosi). Ministar Pavić ujedno je  napomenuo da bi  božićnica u 2017. godini bila isplaćena  u iznosu kao i do sada.

Prijedlog sindikalne strane o nastavku pregovora po pitanju osnovice plaće i prijevoza prihvaćen je od strane vladinih pregovarača, uz dodatnu napomenu da pregovarački odbor Vlade RH želi porazgovarati i o pitanju povlaštenih otpremnina (što definitivno ne znači da njihov iznos žele povećati, već vjerojatno upravo suprotno).

Tako je sljedeći sastanak dogovoren za dan 3. studenoga 2017. godine u 15,00 sati u prostorijama Sindikalnog doma.

Spremnost Vlade RH, odnosno pritisak sindikata javnih službi da  nastave pregovore po pitanju rješavanja najvažnijih problema (prijevoza i osnovice) ne znači da ćemo iznaći zajedničko rješenje jer do sada od Vlade RH nije došao niti jedan prijedlog koji bi sindikatima javnih službi bio prihvatljiv, a kamoli da su razmišljali o tome kako urediti neka druga pitanja koja nisu kvalitetno riješena u TKU-u.

I tako, dok BDP raste, dok se kupuju avioni i blindirani automobili, za javne službe jedva se našlo razumijevanje za produžetak pregovora kako bi se riješili gorući problemi, odnosno, riječ je o razgovorima po pitanju samo dva bitna, ali ne i jedina pitanja koja muče javne službe.

Koliko ćemo i hoćemo li uopće čekati da nas shvate ozbiljnije, da shvate da bez javnih službi dolazi do blokade cijelog sustava, pitanja su koja svatko od nas treba postaviti sam sebi te odlučiti što i kako dalje.

 

Pregovori za TKU – sedmi sastanak

Pretakanje iz šupljeg u prazno – rezime današnjih pregovora, kako samim sadržajem pregovora, tako još više ponudom Vlade RH.

Jer što drugo reći nakon pregovora koji se vode 4 dana prije isteka produžene primjene TKU-a, a o 8 članaka TKU-a, od kojih samo dva nisu sporna za Vladine pregovarače, se razgovara satima?!

Predstavnicima Vlade sporna je čak i odredba o povlaštenim otpremninama koje se u javnim službama vrlo rijetko isplaćuju!

Glavna nit vodilja svih prijedloga Vladinih pregovarača je: „Nešto se mora smanjiti, ako želimo da se drugo poveća!“

Glavni su im argument u tome stavu smjernice ekonomske i fiskalne politike. Predlagali su da se osnovica plaća dogovara posebno, sljedeće godine u svibnju, što znači da u stvari zamrzavaju naše plaće! Istina, kažu oni da nude povećanje osnovice za 2% u studenom, ali misle da smo mi zaboravili da se to povećanje podrazumijeva jer su to isto dogovorili s državnim službenicima.

Sindikati su pitali koja je to politika plaća koju Vlada zagovara, kakav je njihov stav prema mogućnosti da se, među ostalim, i politikom plaća utječe na zaustavljanje iseljavanja iz RH?

Odgovora, konkretnog, nije bilo, ali se danas iskristalizirao stav Vlade da ne želi uvažiti argumentiran, dokaziv zahtjev sindikata za 15,2% povećanjem osnovice.

Sindikati su podsjetili pregovarače da proračun za sljedeću godinu nije donesen i da se, ako se ima volje, kroz proračun može zaustaviti zaostajanje plaća u javnim službama. Podsjetili su da je, mada nije bila planirana proračunom, prošle godine isplaćena božićnica, a i „neplanirano“ su se ipak (jer su morala) našla sredstva za povećanje osnovice ove godine (2+2%).  Također, u duhu aktualnih vijesti o kupnji borbenih zrakoplova i blindiranih automobila (koje, usput rečeno, nitko nije tražio i ne trebaju mu) istaknuli smo očitu činjenicu da novaca ima! Vladini pregovarači tražili su usporedbu plaća u 10 EU zemalja, a koja bi im pokazala koliko su realni zahtjevi sindikata za povećanjem osnovice plaća. Vremena za takve izračune i tablice sada nema, a Vlada se mogla, da je htjela, na vrijeme, jer su znali da nas čekaju pregovori za TKU, pripremiti i napraviti tu analizu kao što su se sindikati pripremili i argumentirano pokazali i dokazali zaostajanje plaća u javnim službama.

I za isplatu božićnice su se tražili ustupci kroz druge članke po principu „ovdje ti uzmem da ti tamo dam“! I što smo onda stvarno dobili?! Ništa!

Takvim načinom rada i prijedlozima Vladinih pregovarača bili su prožeti današnji pregovori te su svi predstavnici sindikata s pregovora otišli vrlo nezadovoljni i sve svjesniji da će biti prinuđeni iskoristiti druge „pregovaračke“ alate osim ovakvih „pregovora u dobroj vjeri“.

Medijske objave:

http://www.politikaplus.com/novost/163549/sindikati-tvrde-da-im-vlada-nudi-zamrzavanje-placa

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/ribic-vlada-nudi-zamrzavanje-placa-foto-20171027

https://direktno.hr/domovina/sindikati-tvrde-da-im-vlada-nudi-zamrzavanje-placa-102380/

http://hr.n1info.com/a257298/Vijesti/Vlada-nam-nudi-zamrzavanje-placa-u-iducoj-godini.html

https://www.hina.hr/vijest/9624798

https://www.svakodnevno.me/sindikati-tvrde-da-im-vlada-nudi-zamrzavanje-placa/